Право та законодавство Польської республіки

 

1.       Agopszowicz Antoni, Dobrowolski Grzegorz, Alexander Lipiński, Mikosz Ryszard, Walczak-Zaremba Hanna. Prawnoekologiczne uwarunkowania geologii i górnictwa. Zakamycze, 2000.

2.       Bączyk Mirosław, Koziński Mirosław H., Michalski Marek, Pyzioł Wojciech, Szumański Andrzej, Weiss Ireneusz. Papiery Wartościowe. Zakamycze, 2000.

3.       Banaszak Bogusław. Wprowadzenie. Prawo konstytucyjne. Zakamycze, 1998.

4.       Bandarzewski Kazimierz, Czepiel Paweł; Iwańska Barbara. Kazusy z prawa gospodarczego publicznego. – Kraków, 1996.

5.       Baniak Stanisław. Prawo karne skarbowe. Zakamycze, 2001.

6.       Baranowski Paweł. Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych. Zakamycze, 2000.

7.       Barta Janusz, Markiewicz Ryszard.  Ochrona danych osobowych. Komentarz. Zakamycze, 2001.

8.       Barzycka-Banaszczyk Małgorzata, Wronka Ewa. Kazusy z prawa pracy. Warszawa, 1995.

9.       Bladowski Bogdan. Czynności sądowe w sprawach cywilnych. Wzory. Komentarz.- Zakamycze,1999.

10.   Bladowski Bogdan. Metodyka pracy sądziego w sprawach cywilnych. Wud.zm. i uz. - Zakamycze,1999.

11.   Bladowski Bogdan. Sądzia cywilista. Rola i zadania. Metodyka pracy. Wzory czunności z komentarzem. - Zakamycze, 2000.

12.   Bogucka Iwona. Funkcje prawa. Analiza pojęcia. Zakamycze, 2000.

13.   Borkiewicz-Liska Małgorzata. Wybór formy opodatkowania. Zakamycze, 1999.

14.   Cisek Andrzej, Kremis Józef. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Komentarz. - Zakamycze, 1999.

15.   Czubik Paweł. Legalizacja krajowa dokumentów. Zakamycze, 1998.

16.   Dąbrowska-Kardas Małgorzata, Kardas Piotr. Czyn ciągły i ciąg  przestępstw. Komentarz do art.12 i 91 rodeksu karnego - Zakamycze, 1999.

17.   Dąbrowska-Kardas Małgorzata, Kardas Piotr. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zakamycze, 1999.

18.   Dobrowolski Grzegorz. Ochrona powietrza. Zakamycze, 2000.

19.   Doręczenie w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym. Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan. Zakamycze, 1998.

20.   Doręczenie w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym. Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan. Zakamycze, 1998. (2-i ekz.)

21.   Duda Juliusz. Polskie ustawodawstwo transplantacyjne. Zbiór przepisów. Zakamycze, 1999.

22.   Duda Juliusz. Transplantacja w prawie polskim. Aspekty cywilnoprawne.- Zakamycze, 1998.

23.   Enerlich Marek, Nowicka Izabela. Kazusy z prawa karnego materialnego. Warszawa, 1997.

24.   Filar Marian. Lekarskie prawo karne. Zakamycze, 2000.

25.   Fischer Bogdan. Kazusy z kryminalistyki. Zakamycze, 1998.

26.   Fischer Bogdan. Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji. Zakamycze, 2000.

27.   Fisher Bogdan. Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji. Aspekty prawno-kryminalistyczne. Zakamycze, 2000.

28.   Flemming Marian, Wojciechowska Janina. Zbrodnie wojenne. Przeciwko pokojowi, państwu i obronności. Rozdział XVI, XVII, XVIII Kodeksu karnego. Komentarz. Warszawa, C. H. Beck 1999.

29.   Fornalik Stanisław, Góra Roman. Wzory pism procesowych w sprawach karnych z objaśnieniami. Zakamycze, 2000.

30.   Gawlik Bogusław. Dobra osobiste. Zbiór orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Zakamycze, 1999.

31.   Gniewek Edward. Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz. Zakamycze, 2001.

32.   Gniwiek Edward. Obrót nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi. Zakamycze, 1999.

33.   Gostyński Zbigniew. Obowiązek naprawienia szkody w nowym ustawodawstwie karnym. Zakamycze, 1999.

34.   Gostyński Zbigniew. Obowiązek naprawienia szkody w nowym ustawodawstwie karnym. Zakamycze, 1999. (2 ekz.)

35.   Gostyński Zbigniew. Postępowanie sądowe w sprawach o wykroczenia. Komentarz do rozdzialu 54 Kodeksu postępowania karnego. Zakamycze, 2000.

36.   Grajewski Jan. Kazusy z prawa karnego procesowego z rozwiązaniami. Warszawa,1996.

37.   Granecki Paweł, Koleśnikow Marek. Zamówienia publiczne. Poradnik dla praktyków. Zakamycze, 2001.

38.   Grzegorczik Tomasz. Prawo dewizowe. Kraków, 1996.

39.   Grzegorczyk Tomasz. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Zakamycze, 2001.

40.   Grzeszczyk Wincenty. Kasacja w polskim procesie karnym. - Zakamycze, 2000 (2 пр.).

41.   Grzybczyk M. Emisja kwitów depozytowych. ADR i GDR polskich spółek akcyjnych. Warszawa, 1997.

42.   Gudowska Beata. Prawo ubezpieczeń społecznych. Aneks. Zakamycze, 1999.

43.   Gudowski Jacek. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zakamycze, 1998.

44.   Hofmański Piotr. Świadek anonimowy w procesie karnym. Zakamycze, 1998.

45.   Jacyszyn Jerzy, Rudowicz Jakub. Oddział spółki. Tworzenie i funkcjonowanie. Zakamycze, 1999.

46.   Jamróg Sławomir, Kapusta Witold. Obrót nieruchomościami. Wzory umów z objasnieniami. Zakamycze, 1998.

47.   Jankowski Janusz. Przebieg postępowania egzekucyjnego, upadłościowego i układowego. Struktura postępowań w ujęciu dynamicznym. Zakamycze, 1999.

48.   Jaśkowski Kazimierz, Maniewska Eliza. Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Zakamycze, 2001.

49.   Jednolitość orzecznictwa sądowo-administracyjnego i administracyjnego w sprawach samorządowych. Pod red. Józefa Filipka. Zakamycze, 1998.

50.   Jeźyńska Beata, Oleszko Aleksander. Prawo rolne i żywnościowe. Zarys wykładu. Zakamycze, 2003.

51.   Karaim Joanna. Zawieszenie postępowania cywilnego w postępowaniu procesowym. Zakamycze, 1998.

52.   Karta nauczyciela. (ze skorowidzem). Zakamycze, 2003.

53.   Kidyba Andrzej. Kodeks spółek handlowych. Wydanie druge. Objaśnienia. Zakamycze, 2001.

54.   Kodeks celny. Skorowidz. Wprowadzenie Marian Zdyb. Zakamycze, 2000.

55.   Kodeks cywilny ze skorowidzem. Wydanie IV. Wprowadzenie Aleksander Oleszko. Zakamycze, 2001.

56.   Kodeks cywilny ze skorowidzem. Stan prawny na 20 maja 2003 r. Zakamycze, 2003.

57.   Kodeks drogowy. Wydanie V. Wprowadzenie Ryszard A. Stefański. Zakamycze, 2001.

58.   Kodeks drogowy. Stan prawny na 8 września 2003 r. Zakamycze, 2001.

59.   Kodeks handlowy i inne teksty prawne. 6. wydanie. Warszawa, 1999.

60.   Kodeks handlowy wraz z indeksem rzeczowym. 4. wydanie. C. H. Beck 2000.

61.   Kodeks karny i inne teksty prawne. 7. wydanie. Warszawa, 2000.

62.   Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Stefan Lelental. Warszawa, C. H. Beck 1999.

63.   Kodeks karny wykonawczy. Wprowadzenie Zbigniew Hołda. Kraków 1997.

64.   Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Warszawa, 2001.

65.   Kodeks karny. Zakamycze, 2000.

66.   Kodeks karny. (ze skorowidzem). Zakamycze, 2003.

67.   Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykrovzenia, Kodeks karnz skarbovy. Zakamycze, 2003.

68.   Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne. (ze skorowidzem). Zakamycze, 2003.

69.   Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa 0 samorządowych kolegiach odwoławczych, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawa o NSA, Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. LEX wydawnictwo prawnicze. Zakamycze, 2003.

70.   Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Zakamycze, 2000.

71.   Kodeks postępowania karnego i inne teksty prawne. 6. wydanie. Warszawa, 2001.

72.   Kodeks postępowania karnego ze skorowidzem. Wprowadzenie Edward Skrętowicz. Zakamycze, 2001.

73.   Kodeks postępowania karnego. 2. wydanie. C. H. Beck 2000.

74.   Kodeks postępowania karnego ze skorowidzem. Zakamycze, 2003.

75.   Kodeks pracy. (ye skorowidzem). Zakamycze, 2003.

76.   Kodeks rodzinny i opiekuńczy i inne akty prawne. Wydanie II. Wprowadzenie Mirosław Nazar. Zakamycze, 1999.

77.   Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Z skorowidzem. Zakamycze, 2003.

78.   Kodeks spółek handlowych, Ustawa o krajowym rejestrze sądowym, Prawo działalności gospodarczej, Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych. Zakamycze, 2003.

79.   Kodeks spółek handlowych ze skorowidzem. Wydanie II. Wprowadzenie Andrzej Szumański. Zakamycze, 2001.

80.   Kodeks spółek handlowych ze skorowidzem. Zakamycze, 2003.

81.   Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. (ze skorowidzem). Zakamycze, 2003.

82.   Korcyl-Wolska Marianna. Kazusy. Prawo karne procesowe z rozwiązaniami. Zakamycze, 1998.

83.   Korcyl-Wolska Marianna. Postępowanie w sprawach nieletnich w Polsce. Zakamycze, 2001.

84.   Kościelniak Grzegorz. Fundusze powiernicze. Zakamycze, 1998.

85.   Kostecki Apoloniusz. Prawo czekowe. Stan prawny na 1 czerwca 1998 r. Zakamycze, 1998.

86.   Krajewski Krzysztof. Sens i bezsens prohibicji. Prawo karne wobec narkotyków i narkomanii.- Zakamycze, 2001.

87.   Krzemiński Zdzisław. Rozwód. Zakamycze, 2001.

88.   Krzemiński Zdzisław. Separacja. Warszawa, 2000.

89.   Krzysztof W. Baran. Procesowe prawo pracy. Zakamycze, 2003.

90.   Kwiatkowska-Darul Wioletta. Przesłuchanie dziecka. Zakamycze, 2001.

91.   Landowski Wojciech. Indos wekslowy. Zakamycze, 1998.

92.   Łaszczyca Grzegorz. Zażalenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Zakamycze, 2000.

93.   Leszczyński Leszek. Stosowanie generalnych klausul odsylających. Zakamycze, 2001.

94.   Leszczyński Wiktor, Zakrewska-Szczepańska Krystyna. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Komentarz. Warszawa, C. H. Beck 1999.

95.   Łętowska Ewa. Ochrona niektórych praw konsumentów. Warszawa, 2001.

96.   Liszewska Agnieszka. Odpowiedzalność karna za błąd w sztuce lekarskiej. Zakamycze, 1998.

97.   Marczak A., Wajszczuk I. 1001 sposobów. Podatek dochodowy od osób fizychnych za lata 1997-1998. Warszawa, 1998.

98.   Marek Zdzisław, Kłys Małgorzata. Opiniowanie sądowo-liekarskie i toksykologiczne. Zakamycze, 2001.

99.   Masewicz Walery. Zakaz dziłalności konkurencyjnej wobec pracodawcy. Warszawa, 1996.

100.      Michałowski Zbigniew. Jak ściągnąć należności z Niemiec. Warszawa, 1999.

101.      Michalski M., Sobolewski L. Prawo o funfuszach inwestycyjnych. Komentarz. Warszawa, 1999.

102.      Myczkowski L. Własność budynków i lokali oraz inne prawa rzeczowe w praktyce. Warszawa, 2000.

103.      Nesterowicz Mirosław. Prawo turystyczne. Zakamycze, 2003.

104.      Niezbecka Elżbieta, Jakubecki Andrzej, Mojak Jan. Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych.- Zakamycze, 2000.

105.      Niżankowska Anna-Maria. Ustawowe uprawnienia niezapłaconego sprzedawcy ruchomości w prawie upadłościowym. Zakamycze, 2001.

106.      Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Zasady odpowiedzialności karnej. Zeszyt 12. Warszawa, 1998.

107.      Nowy kodeks postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe. Pod red. Prof. Edwarda Skrętowicza. Zakamycze, 1998.

108.      Oleszko Aleksander. Ustrój polskiego notariatu. Zakamycze, 1999.

109.      Palka Przemysław, Reut Małgorzata. Korupcja w nowym Kodeksie karnym. Zakamycze, 1999.

110.      Pawela Stanisław. Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu. Zakamycze, 2003.

111.      Pawelec Kazimerz J. Zanim kupimy i ubezpieczymy samochód. Warszawa, 1999.

112.      Pietrzykowski Krzysztof. Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentaż. Warszawa, 2001.

113.      Pisuliński Jerzy. Kazusy z prawa cywilnego z rozwiązaniami. Warszawa, 1997.

114.      Podatki państwowe. Warszawa, 2000.

115.      Pod red. Janusza Barty. Problemy prawa własności intelektualnej. Zakamycze, 2003.

116.      Polnische Wirtschafts Gesetze. 4. Auflage. Zivilgesetzbuch, Handelsgesetzbuch, Joint-Venture-Gesetz und andere Texte in Deutsche Übersetzung. Warszawa, 1999.

117.      Polnische Wirtschafts Gesetze. 5. Auflage. Zivilgesetzbuch. Gesetz über die Handelsgesetzbuch und andere Texte in deutscher Übersetzung. Warszawa, 2001.

118.      Prawo administracyjne. Orzecznictwo, literatura. Zakamycze, 2001.

119.      Prawo upadłościowe i naprawcze. (ze skorowidzem). Zakamycze, 2003.

120.      Przestępstwa przeciwko źyciu I zdrowiu. Rozdział XIX Kodeksu karnego. Komentarz. Warszawa, C. H. Beck 2000.

121.      Pszewrocki Andrzej. Łączenie spółek kapitalowych. Kraków, 1996.

122.      Ptak Bogusław. Spółka z udziałem zagranicznym. Kompendium. Zakamycze, 1999.

123.      Restructuring of the national economy under the systemic transformation. Scientific editor Ryszard Borowiecki. Warsaw-Cracow, 1999.

124.      Rudnicki Stanisław. Prawo do grobu. Zagadnienia cywilistyczne. Zakamycze, 1999.

125.      Rudnicki Stanisław. Sąsiedztwo nieruchomości. Zakamycze, 1999.

126.      Sasiak Rafał. Fuzje i prszejęcia spółek publicznych. Zakamycze, 2000.

127.      Sasiak Rafał. Fuzje i prszejęcia spółek publicznych. Zakamycze, 2000. (2 ekz.)

128.      Skalski Tomasz. Przekształcenie spółki z O. O. W spółkę akcyjną. Zakamycze, 1999.

129.      Skąpski Michał. Kazusy z prawa pracy. - Zakamycze, 1999.

130.      Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych. 1998. Sopot 1999.

131.      Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych. 2000. Sopot 2001.

132.      Smaga Marcin. Karty płatnicze. Zakamycze, 1998.

133.      Sobczak Jacek. Radiofonia i telewizja. Komentarz do ustawy. Zakamycze, 2001.

134.      Sołtys Bogusław. Nazwy handlowe i ich ochrona w prawie polskim. Zakamycze, 2003.

135.      Środki zaskarżenia w procesie karnym. Pod redakcją Andrzeja Gaberle, Stanisława Waltosia. Zakamycze, 2000.

136.      Środki zaskarżenia w procesie karnym. Zakamycze, 2000.

137.      Stefański Ryszard A. Przestępstwa drogowe w nowym kodeksie karnym. Zakamycze, 1999.

138.      Stręk Tadeusz. Państwowa Inspekcja Pracy. Zakamycze, 1998.

139.      Studija z prawa prywatnego gospodarczego. Zakamycze, 2003.

140.      Studenckie zeszyty prawnicze.  Zeszyt 9-10. Zakamycze, 2003.

141.      Suliński Grzegorz. Jednoosobowa spółka z O.O. Zakamycze, 1999.

142.      Suliński Grzegorz. Jednoosobowa spółka z o.o. Zakamycze, 1999.

143.      Szczepaniak Jarosław. Ordynacja podatkowa. Komentarz porównawczy. Zakamycze, 1999.

144.      Szczurek Zbigniew. Prawo cywilne dla studentów administracji. Zakamycze, 2001.

145.      Szczurek Zbigniew. Prawo cywilne dla studentów administracji. Zakamycze, 2001. (2 ekz.).

146.      Szczurek Zbigniew. Prawo cywilne dla studentów administracji. Zakamycze, 2001. (3 ekz.).

147.      Szpunar Adam. Nabycie własności ruchomości od nieuprawnionego. Wydanie II rozszerzone.- Zakamycze, 1999.

148.      Szpunar Adam. Wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela. Zakamycze, 2000.

149.      Szpunar Adam. Wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela. Zakamycze, 2000.

150.      Szumażski Andrzej. Ustawa o umowach offsetowych. Zakamycze, 2000.

151.      Szymanski J., Sobczak J. Moje prawa jako podatnika. Praktyczne porady i wzóry.Warszawa, 1996.

152.      Tazbir Rafał. Ochrona interesów pracodawcy przed dzałalnością konkurencyjną pracownika. Zakamycze, 1999.

153.      Tomaszewski Dominik. Zakonczenie najmu lokalu. Zakamycze, 1999.

154.      Tracz Grzegorz. Umowa gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej. Zakamycze, 1998.

155.      Troicka-Sosińska R. Zabezpieczenie należności pieniężnych. Warszawa, 1999.

156.      Wójcik Artur. Zawarcie umowy w drodze przetargu.- Zakamycze, 2000.

157.      Wolanin M. Gospodarowanie i przekształcanie własności nieruchomości. Warszawa, 1999.

158.      Żurek Ksawery. Spółka cicha. Zakamycze, 2000.

159.      Orzechnictwo Trybunału Konstytucyjnego. Rok 1996. Tom 1. C H Beck.

160.      Orzechnictwo Trybunału Konstytucyjnego. Rok 1997. C H Beck.

161.      Bogusław Michalski. Przestępstwa przeciwko mieniu. Rozdz. XXXV Kodeksu Karnego. Komentarz. C H Beck.

162.      Pod redakcą K. Piaseckiego. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. C H Beck. Warszawa 1999.

163.      Pod red. J. Marciniuka. Podatek dachodowy od osób fizycznych. C H Beck. Warszawa 2000.

164.      Andrzej Wróbel. Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne ze skorowidzem. Zakamycze 2002.

165.      Edward Skrętowicz. Kodeks postępowania karnego ze skorowidzem. Zakamycze 2002.

166.      Tadeusz Bojarski. Kodeks karny ze skorowidzem. Zakamycze 2002.

167.      Aleksander Oleszko, Beata Jeźyńska, Piotr Mikołajczyk. Prawo rolne i źywnościowe. Zbiór przepisów. Zakamycze 2002.

168.      Beata Nowotarska-Romaniak. Markering usług zdrowotnych. Zakamycze 2002.

169.      Andrzej Kidyba. Atypowe spółki handlowe. Zakamycze 2001.

170.      Wojciech Klyta. Spółki Kapitałowe w prawie prywatnym. Zakamycze 2002.

171.      Liliana Altenbek-Skarbek, Waldemar Żurek. Prawo spadkowe. Poradnik. Zakamycze 2002.

172.      Agata Wacławik. Prawo Krótkoterminowych papirów dłuźnych. Zakamycze 2002.

173.      Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan. Umoryenie ogólnego postępowania administraczjnego. Zakamycze 2002.

174.      Rafał Paprzycki. Prawnokarna analiza zjawiska satanizmu w Polsce. Zakamycze 2002.

175.      Konrad Kohutek. Przymusowy wykup akcji w kodeksie spółek handlowych. Zakamycze 2002.

176.      Piotr Górecki, Stanisław Stachowiak. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz. Zakamycze 2002.

177.      Zdisław Krzemiński. Separacja. Zakamycze 2002.

178.      Zdisław Krzemiński. Etyka adwokacka. Teksty, orzecznictwo, komentarz. Zakamycze 2003.

179.      Marek Chmaj, Leszek Lesycyzński, Wiesław Skryedło, Jacek Y. Sobcyak, Andryej Wróbel. Zasady ogólne. Tom I. Zakamycze 2002.

180.      Marek Chmaj, Leszek Lesycyzński, Wiesław Skryedło, Jacek Y. Sobcyak, Andryej Wróbel. Wolności i prawa polityczne.. Tom III. Zakamycze 2002.

181.      Grażyna Prawelska-Skrzypek. Partycypacja obywatelska w życiu społeczności lokalnej. Kraków 1996.

182.      Wincenty Grzeszczyk. Kasacja w sprawach karnych. Zakamycze 2001.

183.      Jacek Górecki. Umowne prawo pierwokupu. Zakamycze 2001.

184.      Piotr Pilarczyk. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych jako spółka akcyjna. Zakamycze 1999.

185.      Zdisław Krzemiński. Adwokat w procesie cywilnym. Z wyboru i z urzędu. Zakamycze 1999.

186.      Bernadeta Fuchs. Umowy Franchisingowe. Zakamycze 1998.

187.      Mariusz Paweł Ilnicki, Jacek Wolski. Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Zakamycze, 2000.

188.      Andrzej Szumański. Ustawa o umowach offsetowych. Komentarz. Zakamycze, 2000.

189.      Adam Pietrasik, Robert Rykowski. Hipoteczny list zastawny. Zakamycze, 2000.

190.      Bogdan Bladowski. Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym. Zakamycze, 2001.

191.      Jan Mojak. Prawo papierów wartościowych. W zarysie. Zakamycze, 2001.

192.      Ernest Knosali, Andrzej Matan, Grzegorz Łaszczyca. Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej. Zakamycze, 1999.

193.      Nieruchomości. Edycja 1999.  C H BECK.

194.      L. Myczkowski.  Spółdzielnie mieszkaniowe. C H BECK. Warszawa 1999.

195.      A. Srzednicki, W. Sokołowicz, S. Matura. Prawo układowe w praktyce. Objaśnienia. Procedury. Wzory. C H BECK. Warszawa 1999.

196.      L. Myczkowski. Własność budynków i lokali oraz inne prawa rzeczowe w praktyce. C H BECK Warszawa 2000.

197.      A. Kappes. Spółka komandytowa. C H BECK Warszawa 1999.

198.      Edward Drozd. Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Zakamycze 1998.

199.      Maksymilian Pazdan. Konwencja narodów zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Zakamycze 1998.

200.      Wiesław Skrzydło. Ordynacja prezydencka. Zakamycze, 2000.

201.      Edward Warzocha. Prawo budowlane i inne akty prawne. Zakamycze, 1999.

202.      Wiesław Skrzydło. Konstztucja Ryecyzpospolitej Polskiej. Zakamycze, 2001.

203.      Marek Chmaj. Ordynacja samorządowa. Zakamycze, 2000.

204.      Wojciech Kręcisz, Wojciech Taras. Ustawa o referndum lokalnym. Zakamycze, 2001.

205.      Mirosław Nazar. Prawo lokalowe. Zakamycze, 1998.

206.      Piotr Górecki. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zakamycze, 2000.

207.      Teresa Liszcz. Ubezpieczenia zdrowotne. Zakamycze, 1999.

208.      Bogdan Dolnicki. Prawo Sarządu terytorialnego. Zakamycze, 1999.

209.      Wojciech Chróścielewski, Włodzimierz Nykiel. Postępowanie podatkowe w świetle ordynacji podatkowej. C H BECK. Warszawa 2000.

210.      Izabella Gil, Piotr Gil. Kazusy z prawa podatkowego z rozwiązaniami. C H BECK. Warszawa 1998.

211.      Andrzej Zieliński. Postępowanie cywilne. Kompendium. C H BECK. Warszawa 2000.

212.      Wanda Wójtowicz. Podatki – część szczegółowa. C H BECK. Warszawa 1999.

213.      Jan Widackij. Kryminalistyka. C H BECK. Warszawa 1999.

214.      Andrzej Marek. Prawo karne. C H BECK. Warszawa 2000.

215.      Andrzej Zieliński. Postępowanie cywilne. Tom 2b. Wzory pism z prawa materialnego i procesowego z objaśnieniami i dyskietką. C H BECK. Warszawa 1998.

216.      Marzena Okła. Prawo gospodarcze. Wzory pism w obrocie gospodarczym z objaśnieniami i dyskietką. C H BECK. Warszawa 2000.

217.      J. Serwacki, p. Kryczko, A. Nita. Podatek dochodowy od osób fizycznych. C H BECK. Warszawa 1998.

218.      J. Serwacki, p. Kryczko, A. Nita. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Tom I. C H BECK. Warszawa 2000.

219.      Edward Gniewek. Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz. Zakamycze 2001.

220.      Anna Tenerowicz. Kodeks postępowania karnego. 2. wydanie. C H BECK

221.      Daszkiewicz Krystyna. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Rozdział XIX Kodeksu karnego. Komentarz. C H BECK. Warszawa, 2000.

222.      Kodeks spółek handlowych. Wprowadzenie Andrzej Szumański. Wydanie III. Ze skorowidzem. Zakamycze 2002.

223.      Ustawa o zamówieniach publicznych. Stan prawny na 1 października 2002 r. Zakamycze 2002.

224.      Kodeks pracy. Wprowadzenie Kazimierz Jaśkowski. Ze skorowidzem. Zakamycze 2002.

225.      Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz inne przepisy prawne dotyczące rodziny. Zebrał i opracował prof. Dr hab. Kazimierz Piasecki. Oficyna wydawnicza Branta 1999.

226.      Kodeks postępowania administracyjnego. Stan prawny na 1 sierpnia 2002 r. Ze skorowidzem. Zakamycze 2002.

227.      Kodeka drogowy. Stan prawny na 1 sierpnia 2002 r. Ze skorowidzem. Zakamycze 2002.

228.      Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Zakamycze 2002.

229.      Kodeks karny. Ze skorowidzem. Zakamycze 2002.

230.      Salwa Zbigniew. Kodeks pracy. Wydanie III. Branta. 2002.

231.      Gliniecka Jolanta, Harasimowicz Jerzy. Zasady polskiego prawa budźetowego. Branta 2000.

232.      Krześniak Eligiusz Jerzy. Spółka partnerska ze szczególnym uwzględnieniem spółek adwokatów i radców prawnych. Zakamycze 2002.

233.      Granecki Paweł, Koleśnikow Marek. Zamówienia publiczne. Poradnik dla praktyków. Wzdanie III. Zakamycze, 2002.

234.      Jaśkowski Kazimierz, Maniewska Eliza. Kodeks pracy. Wydanie II. Zakamycze 2002.

235.      Koch Andrzej, Napierała Jacek. Prawo handlowe. Spółki hanflowe, umowy gospodarcze. Zakamycze 2002.

236.      Pod red. Łopuskiego Jana. Prawo morskie. Branta 1996.

237.      Pod red. Łopuskiego Jana. Prawo morskie. I (1) Branta 1998.

238.      Pod red. Łopuskiego Jana. Prawo morskie.ІІ (2) Branta 2000.

239.      Pod red. Tylmana Janusza. Postępowanie Karne. Zbiór przepisów, orzecznictwo i literatura. Branta 2002.

240.      Baran Ewa, Baran W. Krzysztof. Prawo pracy. Żródła,bibliografia. Branta 2001.

241.      Wójtowicz Wanda, Gorgol Andrzej. Prawo dewisowe z komentarzem. Branta 2001.

242.      Kidyba Andrzej. Kodeks spółek handlowych. Tom I. Zakamycze 2002.

243.      Kidyba Andrzej. Kodeks spółek handlowych. Tom II. Zakamycze 2002.

244.      Witosz Antoni. Przekształcenia spółek w kodeksie spółek handlowych. Branta 2001.

245.      Witosz Antoni. Łączenie się i podział spółek w kodeksie spółek handlowych. Branta 2002.

246.      Kufel Jan. Kodeks spółek handlowych z krótkim komentarzem. Branta 2002.

247.      Surkont Mirosław. Prawo karne. Branta 2001.

248.      Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna. Ustanie członkostwa w spółce z ograniczonę odpowiedzialnością. Zakamycze 2002.

249.      Piankowski Maciej. Ochrona pracowniczych świadczeń majątkowych. Branta 2002.

250.      Łopuski Jan. Konwencja lugańska o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych. Branta 2001.

251.      Pod red. Wiśniewskiego Leszka. Ochrona praw człowieka w świecie. Branta 2000.

252.      Iwona Skrzydło-Niżnik, Grażzna Zalas. Ustawa o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz. Doktryna. Orzecznictwo. Zakamycze 2002.

253.      Kinga Flaga-Gieruszyńska. Jurzsdzkcja krajowa i uynanie oryeczeń sądów zagranicznych. Polska i standardy europejskie.. Zakamycze 1999.

254.      Pod red. Józefa Filipka, Iwony Skrzydło-Niżnik, Piotra Dobosza. Jednolitość orzecznictwa sądowoadministracyjnego w sprawach samorządowych. Zakamycze 2002.

255.      Marek Porzycki. Klauzule zabezpieczające przed niewypłacalnością strony umowy wzajemnej z uwzględnieniem nettingu na wypadek niewypłacalności. Zakamycze 2002.

256.      Zdisław Krzemiński. Alimenty i ojcostwo. Komentarz. Zakamycze 2002.

257.      Krzysztof Janczukowicz. Kodeks karny. Z orzecznictwem. Zakamycze 2002.

258.      Józef Wójcikiewicz. Ekspertyza sądowa. Zakamycze 2002.

259.      Paweł Sarnecki. Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz. Zakamycze 2002.

260.      Bogdan Fischer, Machał Skruch, Paweł Szewczyk. Wzory umów w prawie komputerowym. Wydanie II. Zakamycze 2002.

261.      Marek Chmaj, Wiesław Skrzydło. System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej. Zakamycze 2002.

262.      Dziedzictwo prawne XX wieku. Zakamycze.

263.      Transformacje prawa prywatnego. Numer niemiecki. Zakamycze 2001.

264.      Transformacje prawa prywatnego. Numer 4/2002. Zakamycze 2002.

265.      Transformacje prawa prywatnego. Numer 2/2003. Zakamycze 2003.

266.      Artur Korobowicz, Wojciech Witkowski. Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918). Zakamycze 2002.

267.      Stanisław Wiąckowski. Ekologia ogólna. Branta 2001.

268.      Sławomir Dudzik. Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Zakamycze 2002.

269.      Piotr Hofmański, Jacek Satko. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej. Zakamycze 2002.

270.      Zdisław Kegel, Jacek Satko. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Zakamycze 2002.

271.      Wróbel Andrzej. Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej). Zakamycze, 2003.

272.      Sybilla Stanisławska-Kloc. Ochrona baz danych. Zakamycze, 2002.

273.      Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński redakcja naukowa. Informacja w zarządzaniu procesem zmian. Zakamycze, 2003.

274.      Michał Araszkiewicz, Karolina Chytła, Izabela Dzierwa, Marta Ganobis, Magdalena Kogut, Joanna Kolber, Mariola Kubik, Sebastian Pabin, Tomasz Szeląg, Paulina Święcicka-Wystrychowska. Prawo Rzymskie. Repetytorium. Zakamycze, 2003.

275.      Wacław Uruszczak, Zdzisław Zarzycki. Prawo wyznaniowe. Zakamycze, 2003.

276.      Zbigniew R. Kmiecik. Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne. Wzdanie IV. Zakamycze, 2003.

277.      Jacek Giezek, Piotr Kardas. Przepisy karne kodeksu spółek handlowych. Komentarz. Zakamycze, 2003.

278.      Tomasz Grzegorczyk. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Zakamycze, 2003.

279.      Jan Grajewski, Lech K. Paprzycki, Michał Płachta. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I i II. Zakamycze, 2003.

280.      Krzysztof Szaniawski, Tomasz Kościelnz. Ustawa o podpisie elektronicznym. Komentarz. Zakamycze, 2003.

281.      Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska. Kodeks pracy. Komentarz.  Zakamycze, 2003.

282.      Andrzej Jakubecki, Feliks Zedler. Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Zakamycze, 2003.

283.      Andrzej Jakubecki (wprowadzenie). Prawo upadłościowe i naprawcze. Zakamycze, 2003.

284.      Prawo upadłościowe i naprawcze. Tłumaczenie Richard C. Kraemer, Marek Porzycki, Katarzyna Bitner Przybylska. Zakamycze, 2003.

285.      Baehr Jerzy, Stawicki Edward, Antczak Jacek. Prawo energetyczne. Komentarz. Zakamycze, 2003.

286.      Dowód z dna w postępowaniu procesowym. Materiały z konferencji Instytutu Badań Dna. Warszawa, 2002.

287.      Zedler Feliks (wprowadzenie). Prawo upadłościowe i naprawcze. Zakamycze, 2003.

288.      Borowiecki Ryszard, Kwieciński Mirosław (red. naukowa). Monitorowanie otoczenia. Przepływ i bezpieczeństwo informacji. Zakamycze, 2003.

289.      Michał Aasykiewicy, Barbara JelonekAnna Kois, Krystian Kudela, Alicja Poczatenko, Łukasz Przyborowski, Joanna Wasiniewska, Marcin Wystrychowski. Prawo konstytucyjne. Repetytorium. Zakamycze, 2003.

290.      Pieńkos Jerzy. Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki. Zakamycze, 2003.

291.      Jakowiak Urszula, Uziak Waldemar, Wypych-Żywicka Alina. Prawo pracy. Zakamycze, 2003.

292.      Red. Jerzy Łańcucki, Zbigniew Rau. Zarządzanie jakością w Policji Wielkopolskiej. Teoria i praktyka. Zakamycze, 2003.