Європейська інтеграція

 

1.       Accession negotiations. Poland on the road to the European Union. Warszawa. (1 ekz.)

2.       Accession negotiations. Poland on the road to the European Union. Warszawa. (2 ekz.)

3.       Buras Piotr, Cichocki Marek A. The impact of the political situation in Poland following the formation of a minority government on the harmonization of Polish legislation with the Acquis Communautaire. (Part 2).

4.       Business forum. London 17-20 April, 1999. Albania.

5.       Business forum. London 17-20 April, 1999. Bosnia and Herzegovina.

6.       Business forum. London 17-20 April, 1999. Bulgaria.

7.       Business forum. London 17-20 April, 1999. Hungary.

8.       Business forum. London 17-20 April, 1999. Poland.

9.       Business forum. London 17-20 April, 1999. Romania.

10.   Business forum. London 17-20 April, 1999. Slovenia.

11.   Business forum. London 17-20 April, 1999. Ukraine.

12.   Business forum. London 17-20 April, 1999. Ukraine. (2 екз.)

13.   Cichocki Marek A., Osica Olaf. „Listy do Jaime Gamy”.

14.   Demokratie und Marktwirtschaft in Osteuropa. Werner Weidenfeld (Hrsg.). Gütersloh, 1995.

15.   Europa öffnen. Anforderung an die Erweiterung. Werner Weidenfeld (Hrsg.). Gütersloh, 1997.

16.   A European Union strategy for sustainable development. European Communities, 2002. (2 ekz.).

17.   From single market to European Union. Brussels, Luxemburg, 1992.

18.   Globalization. Experiences and Prospects. Editors Hermann Bünz, Antoni Kukliński. Warsaw, 2001.

19.   Głowacki Andrzej, Ruszkowski Janusz, Marek Żurek. Integracja Europejska. Wybór problemów. OFICYNA TON, 2000.

20.   Intergovernmental Conference. 1996.

21.   Jabłoński B., Kamiński S. NATO Acquis. Toruń, 1999.

22.   Jesień Leszek. Po Amsterdamie, przed poszerzeniem. 1998.

23.   Kamiński Wiesław Andrzej. Globalne społeczeństwo informacyjne: nadzieje, szense, zagroźenia. Zamość, 2000.

24.   Koncepcje integracyjne w myśli narodów słowiańskich. Pod redakcją naukową Zbigniewa Stachowskiego. Warszawa-Tyczyn, 1999.

25.   Kraków 2000. European city of culture.

26.   Między traktatem wersalskim a NATO. Wybrane problemy polityczno-gospodarcze Polski, Niemiec i Austrii. Pod redakcją Karola Fiedora i Mariana S. Wolańskiego. Wrocław, 2000.

27.   Negocjacje członkowske. Polska na droze do Unii Europejskiej. Wydanie drugie poszerzone. Warszawa.

28.   Polska, Niemcy, Ukraina w Europie. Doświadczenia z transformacji i współpracy. Pod red. Włodzimierza Bonusiaka. Rzeszów, 1998.

29.   Polska, Niemcy, Ukraina w Europie. Model dla euroregionów Środkowowschodniej Europy. Jak wychowywac dla Europy. Pod red. Włodzimierza Bonusiaka. Rzeszów, 1999.

30.   Polska, Niemcy, Ukraina w Europie. Narodowe identyfikacje i europejskie integracje w przededniu XXI wieku. Pod red. Włodzimierza Bonusiaka. Rzeszów, 2000.

31.   Refugees in Europe. 7th Polish-German Seminar on Contemporarz Problems of International Law. Cracow, Poland 4-10 May 1997. Jagellonian University. 1999.

32.   Regierungskonferenz. 1996.

33.   Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód. Konsekwencje dla dobrobytu i zatrudnienia w Europie. Pod red. naukową prof. Andrzeja Stępniaka. Wyd. 1. Warszawa, 2000.

34.   Rozszerzenie Unii Europejskiej. Historyczna szansa.

35.   Ruszkowski Janusz. Kształtowanie się integracji europejskiej. Szczecin, 1999.

36.   Ruszkowski Janusz. Wspólna polityka zagraniczna I bezpieczeństwa UE. Szczecin, 1999.

37.   Ruszkowskij Janusz. Unia Europejska. Tom I. Geneza i Ewolucja Integracji Europejskiej. Szczecin 2000.

38.   Ruszkowskij Janusz. Unia Europejska. Tom II. Instytucje i Organy. Szczecin 2000.

39.   Schöbel Norbert. Le Comité des Régions. 1994-1996: Un premier bilan daction. Occasional papers #17.

40.   Stanowisko Polski w ramach negocjacji o członkostwo Pzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Dokumenty. Wyd. 2. Warszawa, 2000.

41.   Steiner Jürg. Demokracje europejskie. Rzeszów, 1993.

42.   Swobodny przepływ pracowników w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. prof. Andrzeja Stępniaka. Wyd. 1. Warszawa, 2001.

43.   Wandycz P., Frendl L. Zjednoczona Europa. Teoria i praktyka. London, 1965.

44.   Wilka Marian. Nowa Europa 1989-2000. Łodź, 1998.

45.   Żródła informacji o Unii Europejskiej. Listopad 2000. 

46.   Żródła informacji o Unii Europejskiej. Listopad 2000. (2 екз.)

47.   Вісник Українського Центру Прав Людини. Число 4-5/1998.

48.   Корбут Д., Замятін В., Підлуська І. Європейська інтеграція: крок за кроком. Посібник для журналістів. Київ, 2001.

49.   Нейтральні держави в процесі Європейської інтеграції: Австрія та Україна. Порівняння. 19. 09. – 20. 09. 2001.

50.   Роль ЗМІ у сприянні європейській інтеграції. Європейська Комісія, 2001.

51.   Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkowstwa w Unii Europejskiej. Warszawa, 1999.

52.   Zamówienia publiczne w prawie wspólnot Europejskich. Dostawy. Warszawa, 1999.

53.   Warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej. Polish agency for enterprise development.

54.   Paweł Żukowski. Euro 1999. Wspólny pieniądz europejski. Warszawa 1999.

55.   Lluis Maria de Puig. L′enlevement de l′europe. Idees pour une defense europeenne. 2000.

56.   Kuźniak Brygida, Capic Agata. Traktat Amsterdamski. Komentarz. Tom I. C H Beck.

57.   Adaptation of the polish legal system to European Union law: Selected aspects. Adam Lazowski, University of Warsaw.

58.   Ogólne bezpieczeństwo produktu I odpowiedzialność za produkt wadliwy. Warszawa 2001.

59.   Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Sektor uźyteczności publicznej. Warszawa 2000.

60.   Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Procedury odwoławcze w świetle dyrektyw. Wydanie II rozszerzone i poprawione. Warszawa 2000.

61.   Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Dyrektywy dotyczące zamówień publicznych na usługi dostawy i roboty budowlane. Wydanie II rozszerzone i poprawione. Warszawa 2000.

62.   Zamówienia publiczne w Niemczech. Warszawa 2001.

63.   Europa Wschodu i Zachodu. Poznań, 2000.

64.   Zbigniew Drozdowicz, Zdisław W. Puślecki. Adaptacja przez transformacje. Poznań, 2001.

65.   Wiesław Walkiewicz. Polska na drodze do Unii Europejskiej. Tyczyn, 2002. (5 eks.)

66.   Wiesław Walkiewicz. Unia Europejska. Pytania i odpowiedzi. Tyczyn, 2002. (13 eks.)

67.   NATO CO-OPERATION: Defence industry, Research and Technology. The Visegrad countries. February – November 2001.

68.   Polska a dalsze otwarcie NATO. Pod red. prof. Erharda Cziomera. Kraków, 1998.

69.   Stanowiska Polski w ramach negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Dokumenty.Warszawa.

70.   Pod red. Tadeusza Kołodzieja. Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej Warszawa, 1999.

71.   Nesterowicz Mirosław. Prawo turystyczne. Branta 1999.

72.   Pod red. Cezarego Mika. Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, warunki szanse i zagrożenia. Toruń 1997.

73.   Krzysztof Kaszuba, Paweł Kawa. Przewodnik po Unii Europejskiej. Poradnik dla przedsiębiorcy-eksportera. Rzeszów, 2002

74.   Państwa Europy Środkowowschodniej w drodze do Unii Europejskiej. Rola mediów. Pod red. Teresy Sasińskiej-Klas. Rzeszów, 2002 (2 ekz.).

75.   Unia Europejska. Integracja Polsky z Unią Europejską. Pod red. Elżbiety Kaweckiej-Wyrzykowskiej, Ewy Synowiec. Warszawa, 1996.

76.   Глобальна торгова система: СОТ – розвиток інститутів, правил, інструментів.  Монографія. КНЕУ. Київ, 2003.

77.   Państwa Europy Srodkowooschodniej w droze do unii Europejskiej. Rola mediów. Od redakcją Terezy Sasińskiej-Klas, Wojciecha Furmana, kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego. Rzeszów 2002.

78.   Polityka rozszerzonej Unii Europejskiej wobec nowzch sąsiodów. O przyszłości Europy. Fundacja Batorego. Warszawa, 2003.

79.   Миротворча діяльність України: кооперація з НАТО та іншими структурами європейської безпеки.  – К.: Стилос, 2002. – 314 с.

80.   Роль Українських частин спільних органів між україною та ЄС. Огляд роботи Підкомітетів, створених у рамках Угоди про партнерство та співробітництво. – К., 2009. – 46 с.

81.   Н.А. Гнидюк. Інструмент європейського сусідства і партнерства та фінансова допомога Європейського Союзу. – К. : Книга плюс, 2010. – 192 с.