Європейське право

 

1.       Biernat Stanisław, Wasilewski Andrzej. Wolność gospodarcza w Europie. Zakamycze, 2000.

2.       Bińczycka-Majewska Teresa. Koordynacja systemów zabiezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. Zakamycze, 1999.

3.       Dokumenty Europejskie. W opracowaniu Anny Przyborowskiej-Klimczak i Ewy Skrzydło-Tefelskiej. Tom II. Lublin, 1999.

4.       Dyrektywa maszynowa. Wydanie zaktualizowane. Wprowadzanie maszyn na rynek Unii Europejskiej. Wymagania zechniczne. Warszawa, 1999.

5.       Europejski trybunał praw człowieka. Orzecznictwo. Tom 1. Zakamycze, 2001.

6.       Gajewski Jacek, Szczepanik Krzysztof. Vademecum Organizacji Europejskich. Warszawa, 2000.

7.       Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europeiskiej. Zakamycze, 2001.

8.       Jagielska Monika. Odpowiedzialność za produkt. Dostosowanie prawa wewnętrznego państw Unii Europejskiej do wymogów dyrektywy 374/85. Zakamyche, 1999.

9.       Karta podstawowych praw Unii Europejskiej. Zakamycze, 2003.

10.   Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Komentarz. Zakamycze, 2001.

11.   Kuźniak Brygida, Capik Agata. Traktat Amsterdamski. Komentarz. Tom I. Warszawa, 2000.

12.    Łukasz Bohdan. Usługi prawnicze w Unii Europejskiej. Zakamycze, 2000.

13.    Nowicki Marek Antoni. Europejskie Trybunał Praw Człowieka. Orzecznictwo 2000 (cześć 1).

14.    Polska-Europa-Integracja. Polski przedsiębiorca w Unii Europejskiej. №1/2000.

15.    Практика Європейського суду з прав людини. Рішення, коментарі. 1’1999. Український Центр Правничих Студій. Київ, 1999.

16.    Szkice  o prawie europejskim. Pod red. A. Wentkowskiej. Katowice 1998.

17.    Andrzej Mączyński, Maksymilian Pazdan, Adam Szpunar. Rozprawy z polskiego i Europejskiego prawa prywatnego. Kraków, 1994.

18.   A. Wentkowska. Szkice o prawie europejskim. Katowice 1998.

19.   Karta podstawowych praw Unii Europejskiej. Wprowadzenie i tłumaczenie Marek Antoni Nowicki. Zakamycze 2001.

20.   Dokumenty źródłowe Instytucji Wspólnot Europejskich w zakresie prawa socjalnego. Wybór i opracowanie Andryej Marian Światkowski, Halina Wierzbińska. Kraków, 1999.

21.   Układ Europejski, ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z drugjej strony. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Urząd Rady Ministrów. Styczeń 1994.

22.   Krzystof Kaszuba, Paweł Kawa. Przewodnik po Unii Europejskiej. Rzeszów 2002.