Publications

General

*    Strategy of Ukrainian-Polish social-economic partnership. Materials of international scientific conference (Lviv, December 7-8, 2000). – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2000.

*    Models of harmonization of national and international standards of high education in the context of Bolonian process. Materials of international seminar May 27-28, 2004. – Lviv: Litopys, 2004.

 

2010

*    Hud B.V. To the issue of nature of ukrainian-polish conflicts (studies of a problem) / B.V. Hud // Historic and politic studies. Scientific journal. Issue of Donetsk national university, historic faculty. – N 5/6 (35/36). – Donetsk, 2007. – P. 323-331.

*    Didukh A. Bologna process in Ukraine as a component of its European integration / A. Didukh // Problems of development of borderlands and their contribution to integration processes : materials of VII Intern.sc.and pract. conf. (Lutsk, 14-15 October, 2010) / ed. V.J. Lazhnik, S.V. Fedoniuk. – Lutsk : Lesia Ukrainka Volyn. nat. un-ty, 2010. – P. 557-561.

*    Kozlovsky I. Civil society. She always remained herself / I. Kozlovsky // Viche (Journal of Verkhovna Rada of Ukraine), May, 2010. – P. 38-41.

*    Kozlovsky I. In negotiations with European structures Ukraine should stand for its interests : interview of I. Kozlovsky for Internet paper "Vgolos" / I. Kozlovsky. – Lviv, 2010. – [Cited 2010, March 5]. – Available from : http://vgolos.com.ua/politic/koments/98.html?page=1.

*    Kozlovsky I.S. Regulation of common market of agricultural production in European Union / I.S. Kozlovsky // Topical problems of law regulation of agrarian, land, ecological relations and nature management in Ukraine and CIS countries : intern. sc. and pract. conf. (Lutsk, 10-11 September, 2010) : col. transactions  / ed. A.M. Stativka and oth. – Lutsk, 2010. – P. 109-112.

*     Zin'ko I.Z. Problems of regional development in program documents of European Free Alliance / I.Z. Zin'ko, P.B. Bajkovsky // Region – 2010: strategy of optimal development : mater. of intern. sc. and pract. conf. (Kharkiv, 4-5 November, 2010). – Kharkiv, 2010. – P. 135-137.

*    Hud B. Wielokulturowość Rzeczypospolitej: ukraiński punkt widzenia / B. Hud // Aktualne zagrożenia dla wartości związanych z wielokulturowością : materiały międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP i Wyższę Szkołę Administracji w Bielsku-Białej, Wisła, 8-9 maja 2009 r. – Bielsko-Biała, 2009. – S. 107-114.

*    Kozłowski I. Ukraińskie euroregiony instrumentem europejskiej integracji Ukrainy / I. Kozłowski // Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje : zbiór prac naukowych, t. 2. – Donieck, 2009. – S. 347-361.

 

2009

*    Hud B.V., Kozlowsky I. S.  Prospects of changing (liberalization) of viza  and crossing borders procedure with countries of Northatlantic  aliance and its influence on attitude of Ukrainian citizens to NATO // Scientific bulletin of Lesia Ukrainka Volyn National University. Series of international relations: European integrational processes and trans-border cooperation. Issue No 3. – Lutsk. – 2009. – p. 83-90.

*    Didukh À., Fedyk J. Perspectives on Ukraine-Canada Relations through the prism of the European and Euro-Atlantic integration of Ukraine // Modern paradigm of management and Ostroh Bible. Sc. annual of Lviv University. – 2009. – Issue No 20. – P. 294-300.

*    Kozlowsky ². Genesis, forming and reorganisation of state service system of Republic of Poland in the context of european integration // Modern paradigm of management and Ostroh Bible. Sc. annual of Lviv University. – 2009. – Issue No 20. – P. 300-308.

*    Kozlowsky ². Evolution of norms and standards of EU Common Policy in  agriculture: reforms and trends of development // Ukraine and European Union: ways and directions of approach. Part 2. – Lviv: Lviv regional institute of state administration of National academy of state administration under President of Ukraine. – 2008. – p.78-86.

*    Krasowska H., Yakymowych V. Bukovina: Charity of Saint Vikent de Pol / Sc. ed.  ². Kozlowsky. – Krakow–Warsaw–Storozhynets. – 2009. – 112 p.

*    Helping foreigners. From experience of Polish third sector. – Warsaw: Stefan Batory Foundation / Transl. from pol. ². Kozlowsky. – 2008. – 47 p.

*    Hud B. Rabacja galicyjska 1846 r. a powstanie styczniowe 1863 r. na Ukrainie prawobrzeżnej: próba porównania // Od Zborowa do NATO (1649 - 2009). Studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVII do XXI wieku. Monografia naukowa. Historia. / Redakcja Maciej Franc, Krzysztof Pietkiewicz.– Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009.– S. 454-472.

 

2008

*    Budzinsky T. European politics of security and defence:
forming features // NATO: myths and realia: analytic interpretation of problems of joining NATO by Ukraine in media: Textbook. / Compiler Paslavsky I.I. – Lviv, 2008. – p. 34-42.

*    Hud B. Ukrainian-Polish conflicts: attempt of methodological analysis  // Bulletin of Lviv University. Series of International Relations. – Iss. No 20. – 2007. – P. 34–42.

*    Hud B. Modern state of Ukrainian-Polish border and its influence on relations between Ukraine and Poland // Bulletin of Lviv University. Series of International Relations. – Iss. No 22. – 2007. – P. 32–37.

*    Hud B. Myth of „eastern zone” in modern polish historiography // HISTORIA – MENTALNOŚĆ – TOŻSAMOŚĆ. Miejce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku. Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Pisulińskiej, Pawła Sierżęgi, Leonida Zaszkilniaka. Wstępem opatrzył Jerzy Maternicki. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. – S. 574-589.

*    Kozlovsky I. Ukraine as an object of historical policy of neighbors  // Ukraine – Poland: historical heritage and public consciousness. – Lviv: Ivan Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies, NAS of Ukraine, 2007. – p. 243 -248.

*    Kozlovsky I. Euro-atlantic integration of Ukraine in a context of regional and national interests // Bulletin of Lviv University. Series of International Relations. – Iss. No 22. – 2007. – P. 63–70.

*    Malsky M. Conceptual and institutional principles of schooling diplomats in Ukraine // Bulletin of Lviv University. Series of International Relations. – Iss. No 23. – 2008. – P. 5–10.

*    Mykievych M. Position of Western European Union in the system of common security of EU: international legal estimate // Bulletin of Lviv University. Series of International Relations. – Iss. No 22. – 2007. – P. 128–133.

*    Mykievych M. Treaty and legal basis of forming strategy of European Union in security and defence // Bulletin of Lviv University. Series of International Relations. – Iss. No 20. – 2007. – P. 93–98.

*    Developing CEI. From experience of polish centers of European information. –Warsaw: Stefan Bathory Foundation, International Foundation "Vidrodzhennya" (Kyiv) / Transl. from pol. Ivan Kozlovsky. – 2007. – 55 p.

*    Role of European information. Report about importance of Centers of European information for European integration. – Warsaw: Stefan Bathory Foundation, International Foundation "Vidrodzhennya" (Kyiv) / Transl. from pol. Ivan Kozlovsky. – 2007. – 39 p.

*    Budzinskyy T. Migracja zarobkowa obywateli ukraińskich do państw Unii Europejskiej a kształtowanie społecznych preferencji w stosunku do polityki zagranicznej Ukrainy // Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, Redakcja naukowa Michał Gabriel Woźniak. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. – S. 342-346.

*    Budziński T., Hud B. Migracja zarobkowa i jej wpływ na ekonomiczną oraz społeczną sytuację w Ukrainie // Studia Europejskie. Nr 4 (44). - Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. – s. 223-234.

*    Didukh A., Lesyk O., Karhunen P. Where Opportunities Emerge. The Ease of Doing Bussiness in Ukraine. – Ëüâ³â:Óêðà¿íñüê³ òåõíîëî㳿, 2008. – 98 ñ.

*    Hud’ B. Migracja zarobkowa i jej wpływ na ekonomiczną oraz społeczną sytuację w Ukrainie // Studia Europejskie, 2007, nr 4 (44). Redaktor naczelny prof. dr hab. Dariusz Milczarek – Warszawa: Centrum Europejskie UW, 2007. – S. 223-234.

*    Hud’ B. Kwestia granicy we współczesnych stosunkach ukraińsko-polskich // Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych. Redakcja naukowa Michał Gabriel Woźniak. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. – S. 35-41.

*    Hud B. Main issues of labor migration in Ukraine // Migration – the value added? Edited by Krzysztof Markowski. – Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008. – S. 87-97.

*    Hud B. The European Union’s Eastern Policy. Direction Ukraine, Polish Carrier // Eastern Policy of the European Union: Role of Poland, Case of Ukraine. Edited by Alojzy Z.Nowak, Dariusz Milczarek, Bohdan Hud’ and Jan Borkowski. – Warszawa: Centrum Europejskie UW, 2008. – S. 119-138.

*    Jak czują się Polacy po czterech latach w Unii Europejskiej? Wywiad z prof. dr hab. Anną Gizą-Poleszczuk z Instytutu Socjilogii Uniwersytetu Warszawskiego, przeprowadzony przez Iwana Kozlowskiego // Biuletyn Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda. Nr 13. –Warszawa: Polsko-Amerzkańska Komisja Fulbrighta, wrzesień 2008. –S. 14-17.

*    Kozlovskyy I. Podstawy prawne funkcjonowania euroregionów na Ukrainie // Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, Redakcja naukowa Michał Gabriel Woźniak. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. – S. 16-22.

*    Kozlovs'kyj I. "Euroregions as Instrument of European Integration for Ukraine"// Eastern Policy of the European Union: Role of Poland, Case of Ukraine. – Warszaw: Centre for Europe University of Warszaw, 2008. –P. 149-165.

 

2007

*    Operation "Vistula". 1947 // State archives of Security Service of Ukraine; Ministry of Internal Affairs and Administration of Republic of Poland. Institute of national memory – Committee of prosecution crimes against Polish people; NAS of Ukraine. Institute of political and ethno-national research // Transl. from pol. Ivan Kozlovsky. – Warsaw-Kyiv, 2006. – 832 p.

*    Budzinsky T.V. Evolution of European Union: stages of formation and development // Some aspects in scientific approaches to euro-atlantic integration of Ukraine. – Lviv: Lviv Institute of Economics and Tourism, 2006. – P.91-102.

*    Budzinsky T.V. Should Ukrainians seek employment abroad? // Nashe Kredo. – 2007. –¹2 (7). – P.9-10.

*    Hud B. Polish military formations on the territory of Ukrainian People's Republic in 1917–1918 // State and Army. Bulletin of National University "Lvivska Politechnika". No 571. – Lviv: National University „Lvivska Politechnika”, 2006. – P. 218-221.

*    Hud B. Ukrainian-Polish relations in South-West region of Russian empire (Kyivschyna, Volyn and Podillya) in the period of Polish national uprising in 1863-1864 // Scientific papers of historical faculty of Ivan Franko National University of Lviv. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2006. – Iss. No 8. – Part 1. –  P. 133-144.

*    Hud B. Lines of „state” orientation in Lviv's Ukrainian historiography of intermilitary period // Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. Pod redakcją Jerzego Maternickiego, Leonida Zaszkilniaka. Tom V. – Rzeszów: W-wo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. – S. 347-354.

*    Hud B. Methodological fundamentals of research of reasons of Ukrainian-Polish conflicts in Õ²Õ – first half of ÕÕ cent. // Galicia: All-Ukrainian scientific and  cultural-educational journal. – 2006-2007. – ¹ 12-13. – P. 189 – 197.

*    Hud B. To the problem of Ukrainian-Polish ethno-social conflict in the Pravoberezhna Ukraine in 1917-1918 // Ukraina. Teksty. Konteksty. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Stefanowi Kozakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. – Warszawa, 2007. – S. 505-516.

*    Hud B. European Union or Common Economic Area – Ukrainian dilemma // Milczarek D. European Union and its position in modern world. – Lviv, 2007. – P. 5-10.

*    Informational materials for trainings: «Deputies of local boards and community: marching together to Europe!» / Sc. consult. Ivan Kozlovsky. – Vinnytsia, 2007.

*    Kozlovsky I.S. Forming  of European Economic Community (EEC) in agriculture // Some aspects in scientific approaches to euro-atlantic integration of Ukraine: Materials of regional scientific and practical conference «Ukrainian way to NATO and European Union». – Lviv, 2006. – p.112 - 120.

*    Kozlovsky I.S. Problems of harmonization of Polish agrarian law as a result of integration of Republic of Poland with European Union // Bulletin of the University "Lvivskyi Stavropihion". – Series of Law. – Iss. No 1. – Lviv, 2007. – p. 20- 29.

*    Malsky M.Z., Maciakh M.M. Theory of international relations: Textbook / 3-rd edition. – Kyiv: Znannya, 2007.

*    Mykievych M.M. Institutional and legal mechanism of foreign policy of European Union: modern state and trends of development // Bulletin of Academy of  Advocacy of Ukraine. – 2006. – Iss. No 3(7) . – P.90-96.

*    Milczarek D. European Union and its position in modern world / Transl. from pol. R.Hud. Foreword and sc. ed. B. Hud. – Lviv: Information. Advance. Perspectives, 2007.

*    Hud B. Cerkiew prawos³awna Patriarchatu Moskiewskiego na Ukrainie // Religioznawstwo polskie w XXI wieku. Redakcja naukowa Zbigniew Stachowski. – Tyczyn: WSSG, 2005. – S. 755-760.

*    Hud B. Polityka wschodnia Unii Europejskiej: pogląd z Ukrainy // Rola Polski w kszta³towaniu polityki wschodniej Unii Europejskiej na przykladzie Ukrainy. Redakcja: Jan Borkowski. – Warszawa: CE UW, 2006. – S. 65-70.

*    Hud B. Das ukrainisch-polnische Verhältnis // Aus Politik und Zeitgeschichte. – 2007. – ¹ 8-9. – Ñ. 31-38.

 

2006

*    Hud B. Dawnfall of Arcadia. Ethno-social aspects of Ukrainian-Polish conflicts in Õ²Õ – first half of ÕÕ centuries. – Lviv, 2006. – 448 p.

*    Commercial diplomacy: trade politics and law. Textbook. 2-nd edition augmented and revised / Dowson L.R., Malsky M.Z., Duzer Å.V. and oth. – Lviv, 2006.– 704 p.

*    Budzinsky T.V. European standards and international cooperation in problems of reform of border guard system of Ukraine  // Culturological journal „JI”. – Iss. No 17 („Ukraine-Poland. Border trends”). – 2006. – P.52-59.

*    Budzinsky T.V. European Union and a problem of labour migration // Culturological journal „JI”. – Iss. No 17 („Ukraine-Poland. Border trends”). – 2006. – P.60-63.

*    Budzinsky T.V. Evolution of European Union: stages of formation and development // Some aspects in scientific approaches to European integration of Ukraine. – Lviv. – Lviv Institute of Economics and Tourism. – 2006. – P.91-102.

*    Hud B. Polish-Ukrainian ethno-social antagonism in Kyivschyna, Volyn and Podillya in Õ²Õ – beginning of ÕÕ centuries in the mirror of Ukrainian historiography // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. 21-22. Pod redakcją Stefana Kozaka. – Warszawa 2006. – S. 39-53.

*    Malsky M. Problems of scientific definition and peculiarities of scientific interpretation of foreign policy concept // Poland – Ukraine. Border zone. Scientific annual. – Drohobych-Lublin, 2006.– P. 249-265.

*    Malsky M. Syndrome of new Berlin Wall at the Ukraine–EU bounds // Bulletin of Lviv University. Series of International Relations. – Iss. No 15. – 2006. – P. 3–5.

*    Mykievych M. Legal regulation of European Union activity in foreign policy // Bulletin of Lviv University. Series of Law. – Iss. No 42. – 2006. – P. 127–133.

*    Mykievych M. New approaches of modern law theory to the analysis of  international juridical personality of European Union // Bulletin of Lviv University. Series of International Relations. – Iss. No 16. – 2006. – P. 99–105.

*    Mykievych M. Types of juridical regulations in legal order of common foreign policy and security policy of European Union // Bulletin of Lviv University. Series of International Relations. – Iss. No 17. – 2006. – P. 122–128.

*    Mykievych M. Some aspects of forming legal order of common foreign policy and security policy of European Union from viewpoint of juridical positivism // Bulletin of Lviv University. Series of International Relations. – Iss. No 18. – 2006. – P. 109–114.

*    Mykievych M. Development of euro-atlantic partnership between Ukraine and NATO: some modern political and legal estimations // Important problems of reforming state administration in Ukraine: international scientific and practical conference (January 20, 2006) / Sc. ed. Malyk Y.J.: in 2 parts. – Lviv: Lviv regional institute of state administration of National academy of state administration under President of Ukraine. – Part 2. – 2006. – P. 113-116.

*    Novak A.Z. European integration. Chances for Poland – experience for Ukraine // Sc. ed. B. Hud. Transl. from pol. A.Didukh. A word to reader  B. Hud. – Lviv, 2006. – 192 p.

*    Hud’ B. , Pokyd’ko T. Aktualne problemy współpracy przygranicznych regionów Ukrainy i Polski // Globalizacja a rozwój regionów. Monografie nr 65. Pod redakcją Marka Ciska. – Siedlce 2006. – S. 73-79.

*     Hud’ B., Diduch A. Ukraina w globalizującym się świecie / Megatrendy we współczesnym świecie. Pod red. prof. Marianny Lipiec-Zajchowskiej. – Warszawa, 2006. – S. 55-60.

 

2005

*    Region of Baltic sea: culture, politics, society: Textbook / Ed. by M.Malsky, N. Antoniuk. – Lviv, 2005.– 360 p.

*    Enterprises of small and medium business in Pidkarpattya and Transkarpathia / Edby KKaszuba, BHud. / Transl. from pol. À. Didukh. – Lviv: Plaj. – 2005. – 96 p.

*    Budzinsky T.V. European Union and a problem of labour immigration: principles of politics and reality // Ukrainian labour migration in context of changes of modern world. – Lviv: Manuskrypt, 2005.– P.43-50.

*    Budzinsky T.V. Unified European high education and Ukraine // State youth politics: problems and trends (regional aspect). Materials of sc. conf Lviv, Institute of socio-humanitarian problems of man. – December 26, 2005.– P. 47-53. 

*    Hud B. Poles in the Pravoberezhna Ukraine (second half of Õ²Õ – beginning of ÕÕ cent.) // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. 19-20. Spotkania polsko-ukraińskie. Pod redakcją Stefana KozakaWarszawa, 2005.– S. 147-156.

*    Hud B.V. Attitude of Ukrainian population of Kyivschyna, Volyn and Podillya to November uprising in 1830-1831 // On history ways. Sc. annual of historical faculty. To honour professor Konstyantyn Kondratiuk. – Lviv: Piramida, 2004.– P. 100-107.

*    Malsky M., Moskalyk R. Analysis of negotiation process and obligations of WTO new members (on example of countries with transition economy) // Bulletin of Lviv University. Series of International Relations. – Iss. No 13. – 2004. – P. 172–177.

*    Uhryn L.Y. Political opposition in processes of democratization of society // Sc. bulletin of Uzhgorod University. Series: Political sciences, Sociology, Philosophy. – Iss. No 2. – Uzhgorod: Visnyk Carpat, 2005. – P.191-197.

*    Hud B. Czynnik rosyjski w relacjach między UE a Ukrainą // Wschód jako partner Unii Europejskiej / Pod redakcją naukową Michała Dobroczyńskiego i Marianny Lipiec-Zajchowskiej.– Warszawa: Wydawn. nauk. wydz. zarządz. UW, 2005.– S. 110-118.

 

2004

*    Hud B.V., Didukh A.I. Ukraine in the politics of leading countries of EU // Bulletin of Lviv University. Series of International Sciences. – Iss. No 12. – 2004. – P. 39-43.

*    Kotur M.V. Illegal immigration in Europe as a challenge to European security //  Bulletin of Lviv University. Series of International Sciences. – Iss. No 12. – 2004. – P. 206-211.

*    Uhryn L.Y., Polischuk H. Problems of levelling of democratic ideal in process of globalization // Bulletin of Lviv University. Series of International Sciences. – Iss. No 12. – 2004. – P. 130-139.

*    Hud B. Panowie polscy // Karta.– 41/2004.– Warszawa, 2004.– S. 4-15.

*    Hud B., Hud R., Diduch A. Wybór granicy: ukraiński dylemat // Współczesna Europa w procesie integracji. Redakcja naukowa Zbigniewà Drozdowiczà.– Poznań: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2004.– S. 15-24.

 

2003

*    Hud B., Holubko V. Warsaw Treaty of 1920 in public opinion of Galician Ukrainians // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. 15-16. Spotkania polsko-ukraińskie / Pod redakcją Stefana Kozaka.– Warszawa, 2003.– S. 96-105.

*    Uhryn L.Y., Kuhta B.L. and oth. Political science. Dictionary: categories, concepts, terms / Ed by B. Kuhta. – Lviv: Calvariya, 2003.

*    Hud B. Syndrom niedogotowanej wody. Uwagi do problematyki kształtowania się narodu ukraińskiego w XX wieku  // Współczesna Europa w poszukiwaniu swej tożsamości. Red. naukowa Zbigniew Drozdowicz.– Poznań, 2003.– S. 161-170.

*    Hud B., Pokydko T. Ukraińsko-polskie stosunki gospodarcze: przeszłość, stan obecny i perspektywy // Polska i Ukraina w drodze do Unii Europejskiej. Gospodarka. Rynek. Konsument / Red. naukowa Franciszek Misiąg.– Warszawa, 2003.– S. 7-12.

 

2002

*    Romaniuk N.A. Ukrainian conservatism in ÕÕ century // Bulletin of Lviv University. Series of Philosophic Sciences. – Iss. No 4. – 2002. – P. 235–240.

*    Uhryn L.Y. Integration processes: international aspect // Bulletin of Lviv University. Series of Philosophic Sciences. – Iss. No 4. – 2002. – P. 256–264.

*    Uhryn L.Y. Political science. Program of course and schedule of seminars (textbook for students of geographic faculty). – Lviv, 2002. – 70 p.

*    Uhryn L.Y. European integration. Training program for masters course in culturology. – Lviv, 2002. – 37 p.

*    Hud B. Problem wybaczenia i pojednania we współczesnych stosunkach ukraińsko-polskich // Przebaczanie – Rozliczanie – Pojednanie. Globalne i lokalne problemy integrującej się Europy. Red. naukowy Zbigniew Drozdowicz. – Poznań, 2002.– S. 163-172.

 

2001

*    Hud B.V. Social basis of Ukrainian-Polish conflicts on Pravoberezhna Ukraine in the first half of ÕÕ cent. // Ukraine and Poland – strategic partnership on border of milleniums. History. Present day. Future trends. Part 1. Way of Ukraine and Poland to mutual understanding. – Kyiv, 2001.

*    Hud B.V. To the problems of tolerance in modern Ukrainian-Polish relations // Civic society and social transformations in Ukraine: Thesis of sc. konf. / Ed. by A.F. Karas'. – Lviv: LNU, 2001.

*    Romaniuk N.A. Conservatism: problem of correlation of preservation and change // Bulletin of Lviv University. Series of International Relations. – Iss. No 5. – 2001. – P. 96–102.

*    Romaniuk N.A. Features of Ukrainian conservatism. General theoretical aspect // Bulletin of Lviv University. Series of International Relations. – Iss. No 6. – 2001. – P. 85–90.

*    Kostromina M., Mykievych M.  Common foreign and security policy as main pre-conditions of steady development of European Union // Bulletin of Lviv University. Series of International Relations. – Iss. No 5. – 2001. – P. 129–134.

 

2000

*    Hud B.V. Poland and Poles on the pages of Lviv's regional press. Realia and tendencies // W kręgu Euroregionów. Rola midiów w komunikowaniu międzykulturowym na przykładzie Euroregionu Karpaty. – Kraków–Rzeszów, 2000.